IAM B

art collection

Disclaimer

 

English:

Opinions concerning works of art are given by the staff  to the best of their knowledge. Such opinions remain the intellectual property , and may be made public or repeated only with written authorization. Opinions will be offered at the request of bona fide owners of works of art or their legal representative. Individual members of its staff take no responsibility whatsoever for any inaccuracies or omissions in their statements, nor for any consequential losses to third parties nor for any claims that may arise.


Nederlands:

Beoordelingen van kunstwerken worden naar beste weten van de betrokken medewerker(s) gegeven. De verschafte informatie is auteursrechtelijk beschermd en mag uitsluitend met toestemming  openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd worden. De betrokken medewerker(s) sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden of onvolledigheid, alsmede voor schade, geclaimd als gevolg van een beoordeling. Beoordelingen worden uitsluitend op verzoek van de eigenaar  van het kunstwerk of diens gemachtigde c.q. wettelijk vertegenwoordiger gegeven.